Partnerna

RegioVision

RegioVision är ett oberoende, ägarstyrt service- och projektledningsföretag med nästan 20 års erfarenhet av arbetsmarknadsintegration, personalförmedling, affärsutveckling och utbildningsarbete, med säte i Schwerin, huvudstaden i Mecklenburg-Vorpommern. Kärnkompetensen är utformning, samordning och genomförande av regionala och europeiska arbetsmarknadsprojekt. Nära samarbete mellan företag och föreningar samt europeiska och regionala nätverkspartners är utgångspunkten för ekonomiskt, professionellt och innovativt projektarbete.

Volkshochschule

Volkshochschule “Ehm Welk” Schwerin (VHS) är ett vuxenutbildningscenter i Schwerin, huvudstaden i Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland. Det står för rätten till utbildning, lika möjligheter och en holistisk förståelse av utbildning. Det offentliga uppdraget för dess vuxenutbildningscenter är att erbjuda ett brett utbud av utbildningsmöjligheter till alla medborgare. Det är inriktat på deltagarnas individuella intressen och behov och samhällets behov.

STEP Institute

STEP Institute  i Ljubljana är ett forsknings- och utbildningsinstitut som utvecklar innovativa metoder för att stärka den mänskliga potentialen. Institutet använder innovativa metoder för att utbilda människor så att de kan prestera bättre i arbetslivet. Institutet tar sig an komplexa utmaningar i arbetslivet, erbjuder evidensbaserade och praktikorienterade kurser och främjar kontinuerlig professionell utveckling i hela Europa. STEP:s användarcentrerade tillvägagångssätt syftar till att stärka entreprenörskompetenser i en mängd olika sammanhang för att främja en grön cirkulär ekonomi, grön teknik, hållbar utveckling och människocentrerad design av produkter och tjänster. Med sitt tvärvetenskapliga team kan STEP Institute bygga broar mellan skolor och arbetsorganisationer, vilket resulterar i innovativa läroplaner som svarar mot nya yrkesmässiga krav på gröna färdigheter och hållbar utveckling.

ISA Institute

ISA Institute är en privat ideell institution med säte i Ljubljana, Slovenien, som arbetar med psykologi, psykisk hälsa, motståndskraft, personlig utveckling och välbefinnande, integration av invandrarbarn och deras familjer samt primärt våldspreventivt arbete. Man samarbetar med ett antal externa experter och utbildare och har kopplingar till nationella och internationella ideella organisationer, ministerier och andra offentliga institutioner (t.ex. ministeriet för utbildning, vetenskap och idrott, hälsoministeriet, ministeriet för arbete, familj, sociala frågor och lika möjligheter, Sloveniens pedagogiska institut, konstfakulteten vid Primorska universitet) samt ett nätverk av skolor och företag.

Ilmiofuturo

Ilmiofuturo är ett team av innovatörer inom livslångt lärande, med målet att stödja människor i deras personliga och professionella utveckling. I dagens komplexa värld, där regler och roller ständigt förändras, hjälper Ilmiofuturo människor att uppnå ett lämpligt personligt självförverkligande. Ilmiofuturo främjar transformativa inlärningsprocesser för: människor att förvärva nyckelkompetenser för att “aktivera och inspirera” sig själva; utbildare/lärare att utforma och genomföra elevcentrerade inlärningsmetoder.
Ilmiofuturo är också aktivt inom forskning och innovation av inlärningsprocesser vid genomförandet av komplexa projekt. Under de senaste tre åren har Ilmiofuturo genomfört mer än tolv internationella projekt om innovation av inlärningsprocesser.

Coordinamento

Coordinamento Donne nel Mondo är en förening med säte i Rom. Den grundades 2007 i syfte att främja dialog mellan kvinnor med olika bakgrund och stödja dem i deras personliga utveckling och i att övervinna svåra situationer i privatlivet (våld av alla slag: verbalt, fysiskt, psykologiskt, sexuellt, ekonomiskt, könsrelaterat och rasrelaterat). Ett av föreningens huvudmål är att främja jämställdhet och att lyfta fram kvinnans roll som centrum för utvecklingen av familjen och samhället. Föreningens huvudsakliga aktiviteter är: Hjälp i svåra situationer, yrkesrådgivning, utbildning, familjerådgivning, anordnande av internationella evenemang för att främja kapacitetsuppbyggnad.

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet (FU) är ett nationellt yrkesutbildningsförbund som erbjuder ett brett utbud av yrkes- och vuxenutbildningar i Sverige och flera europeiska länder. Folkuniversitetet registrerar mer än 140 000 studenter varje år i en mängd olika föreläsningar, kortkurser eller heltidsstudier som varar från sex månader till två år. Folkuniversitetet erbjuder ett brett utbud av kurser: vuxenutbildning, både grund- och vidareutbildning, yrkesutbildning, gymnasieutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Den pedagogiska inriktningen bygger på idén att förmedla kunskap som är omedelbart tillämpbar för studenterna i praktiken. Folkuniversitetet kontaktas också av statliga verk, myndigheter och näringslivet för att bistå dem med specialiserade utbildningar.

Trim-Tab AB

Trim-Tab AB är ett privatägt svenskt företag som bygger på uppfattningen att alla har rätt till en meningsfull och givande sysselsättning, både arbete och utbildning. Detta motto präglar företaget som helhet och dess olika verksamhetsområden. Trim-Tab är ett arbetsförmedlings- och personalserviceföretag samt leverantör av det arbetsmarknadspolitiska programmet “stöd och matchning”, som syftar till att hjälpa arbetslösa att så snabbt som möjligt få arbete eller utbildning. Trim-Tab har rankats som en av de mest framgångsrika leverantörerna av det arbetsmarknadspolitiska programmet eftersom man kan uppvisa positiva resultat.